< Previous article
Songbook: Dutch

Iene, miene, mutte


Iene, miene, mutte,
tien pond grutten,
Tien pond kaas,
Iene, miene, mutte, blijft de baas.