Songbook: Japanese

Hitori no zousan kumonosu ni


Hitori no zousan kumonosu ni,
kakatte asonde orimashita,
amari yukai ni nattanode,
mou hitori oide to yobimashita.

Futari no zousan.........