Liang-Zhr Lao-Hu

Liang-Zhr Lao-Hu, Liang-Zhr Lao-Hu
Poa De Quai, Poa De Quai
EE-Zhr Mai-yo Ar Dwo, EE-Zhr Mai-yo EE-Bah
Zhen Chee Gwai

Info:
This song is about two tigers but with the same melodie as Brother John