Skip to content

Meu Lanchinho

Meu Lanchinho
Meu lanchinho, meu lanchinho
Vou comer, vou comer
Prá ficar fortinho, prá ficar fortinho
E crescer! E crescer!